CAPITOLUL V: Prezentarea masurilor

Denumirea masurii: Exploatatii agricole si procesare, CODUL Masurii: M1/2A

Tipul masurii: INVESTITII

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL

 • Scurta justificare si corelare cu analiza SWOT: Asa cum s-a prezentat in cadrul analizei SWOT, in zona rurala GAL MELEAGURILE CRICOVULUI nivelul tehnic de dotare existent in agricultura  nu este adaptat conditiilor de productie, capitalul fizic din agricultura fiind caracterizat printr-un grad ridicat de uzura, atat fizica cat si morala. De asemenea, unitatile de procesare din zona GAL MELEAGURILE CRICOVULUI sunt neperformante, insuficient dezvoltate si dotate necorespunzator. Prin intermediul acestei masuri, se incurajeaza dezvoltarea agriculturii si a unitatilor de procesare din teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI cu scopul obtinerii unor produse locale traditionale calitative, care sa reflecte specificul zonei.
 • Obiectiv(e) de dezvoltare rurala: Masura contribuie la obiectivul Favorizarea competitivitatii agriculturii al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, lit.(a).
 • Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii:

- dezvoltarea exploatatiilor agricole de pe teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI, cu scopul obtinerii un produse locale specifice care sa reflecte identitate zonei;

- dezvoltarea si modernizarea unor capacitati de procesare si de comercializare a produselor agricole, incluzand tehnologii moderne, inovatii si idei noi, precum si facilitati pentru cresterea eficientei si productivitatii intreprinderilor si a valorii adaugate a produselor agricole;

 • Masura contribuie la prioritatea P2. Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. Masura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Investitii in active fizice.
 • Masura contribuie la domeniul de interventie 2A) Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in special in vederea cresterii participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole.
 • Masura contribuie la obiect. transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare, mediu si clima, mai multe detalii in acest sens fiind prezentate in continuare:

- Inovare: Masura este una inovativa intrucat incurajeaza obtinerea unor produse locale traditionale care sa promoveze identitatea si specificul teritoriului GAL MELEAGURILE CRICOVULUI.

- Mediu si clima: In conformitate cu analiza SWOT, teritoriului GAL MELEAGURILE CRICOVULUI se confrunta cu amenintari de tipul emisiilor de gaze cu efect de sera ce determina schimbari climatice. Totodata, un punct stab al teritoriului GAL il constituie valorificarea insuficienta a surselor de energie regenerabila, desi exista potential in zona. Prin intermediul acestei masuri se asigura protectia mediului intrucat se finanteaza inclusiv investitii in energie regenerabila si eficienta energetica (asa cum sunt acestea detaliate in sectiunea de activitati eligibile). De asemenea, prezenta masura asigura combaterea schimbarilor climatice intrucat cuprinde inclusiv investitii pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera – GES.

 • Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M2/6A, M3/6A
 • Sinergia cu alte masuri din SDL: nu se aplica

2. Valoarea adaugata a masurii

Nivelul tehnic de dotare existent atat in agricultura cat si in cadrul unitatilor de procesare din zona GAL MELEAGURILE CRICOVULUI se caracterizeaza printr-un grad de uzura, fizica si morala. Prezenta masura isi propune, pe de o parte, dezvoltarea agriculturii prin introducerea de tehnologii noi, performante si prietenoase cu mediul si, pe de alta parte, modernizarea capacitatilor de procesare, inclusiv dezvoltarea retelelor locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare si sortare. Aceasta masura este relevanta pentru teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI intrucat cuprinde o serie de actiuni prin intermediul carora se incurajeaza dezvoltarea agriculturii si a unitatilor de procesare din teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI cu scopul obtinerii unor produse locale traditionale calitative, care sa reflecte specificul zonei GAL. Asadar, prezenta masura aduce o valoare adaugata teritoriului GAL MELEAGURILE CRICOVULUI intrucat contribuie la:

- stimularea agriculturii ca activitate economica din teritoriul GAL si transformarea fermelor in exploatatii agricole viabile;

- pastrarea si, totodata, crearea de noi locuri de munca;

- obtinerea de produse locale traditionale prin intermediul carora se promoveaza identitatea si specificul teritoriului GAL MELEAGURILE CRICOVULUI.

3. Trimiteri la alte acte legislative

Regulamentul (UE) 1305/2013, Regulamentul (UE) 807/2014, Regulamentul (UE) 808/2014, Regulamentul (UE) 1407/2013, OUG 49/2015, Regulamentul (UE) 1303/2013 (inclusiv art. 67), HG 226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)

Beneficiari directi

- Pentru investitiile in exploatatiile agricole (actiunile eligibile prezentate in continuare la punctul 6a): Sprijinul prevazut in cadrul masurii M1/2A la punctul 6a este acordat fermierilor sau grupurilor de fermieri (cu respectarea prevederilor de la articolul 17(2) din cadrul Regulamentului (UE) 1305/2013). Conform HG 226/2015 art. 24(4) coroborat cu art. 4, in categoria beneficiarilor eligibili "fermieri" se incadreaza: a) formele de organizare ale activitatilor economice desfasurate de persoanele fizice, recunoscute potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare; b) persoane juridice de drept privat; c) persoane juridice de drept public, respectiv institute, statiuni, unitati de cercetare-dezvoltare si didactice din domeniul agricol, inclusiv statiuni de cercetare-dezvoltare si didactice din domeniul agricol din subordinea universitatilor, definite potrivit legislatiei nationale in vigoare privind organizarea si functionarea acestora.

- Pentru investitiile in procesarea/marketingul produselor agricole (pentru actiunile eligibile prezentate in continuare la punctul 6b): Intreprinderile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare, precum si intreprinderi mari), cooperativele si grupurile de producatori

Beneficiari indirecti:

- Consumatorii de pe teritoriul GAL;

 

 

5. Tip de sprijin

- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant. - Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) si art.63 ale Reg.(UE) 1305/2013.

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile

Actiuni si cheltuieli eligibile - In cadrul acestei masuri se acorda sprijin pentru:

a) investitii tangibile si/sau intangibile care amelioreaza nivelul global de performanta si de durabilitate al exploatatiei agricole, ca de exemplu:

- Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati;

- Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing (infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse, etichetarea - crearea conceptului care intra pe cheltuiala necorporala, etc), in cadrul unui lant alimentar integrat;     

- Achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/ utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, remorci agricole/tehnologice, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrarilor solului, infiintarea si intretinerea culturilor, instalatii de evacuare si gestionare a dejectiilor din zootehnie, echipamente aferente bucatariilor furajere, inventarul apicol etc.)

- Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat, respectiv: Autocisterne, Autoizoterme, Autorulotele alimentare, Rulotele alimentare, Mijloace de transport animale/ pasari/ albine.

- Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene (cu conditia ca materialul de plantare sa fie certificat), cu exceptia cheltuielilor eligibile in cadrul subprogramului pomicol si a celor sustinute prin Pilonul I (PNS 2014-2018).

- infiintarea de plantatii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie; - alte investitii tangibile si/sau intangibile care amelioreaza nivelul global de performanta si de durabilitate al exploatatiei agricole;

b) investitii tangibile si/sau intangibile care vizeaza prelucrarea, comercializarea si/sau dezvoltarea produselor agricole care fac obiectul anexei I la tratat sau ale bumbacului, cu exceptia produselor pescaresti (rezultatul procesului de productie putand fi un produs care nu face obiectul anexei respective), ca de exemplu:

- Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare: constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic [colectare‐depozitare (materie prima/produse)‐sortare‐conditionare‐procesare‐comercializare], constructii destinate protectiei mediului [aferente investitiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera (GES), energie regenerabila, eficienta energetica], infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;

- Achizitionarea, inclusiv in leasing de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/sau comercializarii produselor agro‐alimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate (ex. autocisterne, autoizoterme, autoizoterme cu frig, rulote si autorulote alimentare etc);

 

 

- Cheltuieli aferente marketingului produselor obtinute (ex. echipamente pentru etichetare, etichetare – creare concept, echipamente ambalare produse, infiintare site – pentru promovarea si comercializarea produselor proprii, creare marca inregistrata/brand etc);

- Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;

- alte investitii tangibile si/sau intangibile care vizeaza prelucrarea, comercializarea si/sau dezvoltarea produselor agricole care fac obiectul anexei I la tratat (sau ale bumbacului, cu exceptia produselor pescaresti);

 • Dimensiunea exploatatiilor (SO) care pot primi sprijin in cadrul masurii M1/2A este de minim 8.000 SO (valoarea productiei standard). Pentru toate categoriile de investitii finantate in cadrul prezentei masuri, sunt eligibile costurile generale, conform art 45, alin 2 litera c) a R. (UE) nr. 1305/2013, ocazionate de cheltuielile cu constructia sau renovarea de bunuri imobile si achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe piata a activului precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate. Aceste cheltuieli sunt eligibile daca vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad si constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie. De asemenea, conform art 45 (2) (d) sunt eligibile, urmatoarele investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Actiuni si cheltuieli neeligibile:

- Sunt neeligibile toate categoriile de cheltuieli mentionate in PNDR 2014-2020, in sectiunea „Cheltuieli neeligibile generale aplicabile mai multor/tuturor masurilor in functie de tipul de sprijin acordat”. In conformitate cu art. 45, alin (3) din R (UE) nr. 1305/2013, in cazul investitiilor agricole, achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi la plata, de animale si de plante anuale, precum si plantarea acestora din urma nu sunt eligibile pentru sprijinul acordat pentru investitii.

7. Conditii de eligibilitate

- Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili iar actiunile pentru care se solicita finantare se incadreaza in categoria actiunilor eligibile. Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementarii proiectului trebuie sa fie efectuate pe teritoriul GAL.

- In cazul investitiilor in activitati de procesare, sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole incluse in lista cuprinsa in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene in scopul obtinerii de produse Anexa I si non‐Anexa I.

- In conformitate cu art. 45, alin (1) din R (UE) nr. 1305/2013, pentru a fi eligibile pentru sprijinul FEADR, operatiunile de investitii sunt precedate de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, in conformitate cu dreptul specific respectivului tip de investitii, acolo unde investitiile pot avea efecte negative asupra mediului.

- In cazul sectorului pomicol, vor fi luate in considerare pentru sprijin speciile eligibile si suprafetele incluse in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta STP, exceptand cultura de capsuni in sere si solarii si pepinierele. Se accepta finantarea altor specii care nu sunt cuprinse in Anexa, in baza unei analize locale a unui institut ceritificat care sa ateste potentialul speciei respective intr-o anumita zona.

- Un solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe proiecte de servicii si investitii in cadrul submasurii 19.2, sub conditia sa faca dovada existentei cofinantarii private, daca este cazul, cumulata pentru toate proiectele, cu respectarea conditiilor de eligibilitate ale programului, respectand regulile ajutoarelor de minimis (daca este cazul) si daca nu creeaza artificial conditiile necesare pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. - Fata de informatiile prezentate anterior, beneficiarul trebuie sa respecte legislatia europeana si nationala aplicabila in vigoare si, de asemenea, documentele specifice de implementare.

8. Criterii de selectie

Criteriile de selectie stabilite sunt in conformitate cu specificul local din teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI si fac posibila prioritizarea proiectelor in functie de contributia fiecarei actiuni la atingerea obiectivelor si indicatorilor din SDL. In urma aplicarii criteriilor de selectie, sprijinul va fi canalizat catre acele proiecte care corespund cu necesitatile identificate, cu analiza SWOT si cu obiectivele stabilite in SDL. Pentru aceasta masura au fost stabilite urmatoarele criterii de selectie:

 • Prin proiect se creeaza noi locuri de munca.
 • Solicitantul proiectului face parte din categoria tinerilor (persoane pana in 40 de ani, la data depunerii proiectului).
 • Prin proiect se obtine un produs local, specific care reflecta identitatea teritoriului GAL MELEAGURILE CRICOVULUI.
 • Prin intermediul proiectului se asigura protectia mediului si a climei (de exemplu: proiectul include utilizarea energiei din surse regenerabile etc).
 • Solicitantul proiectului nu a obtinut anterior sprijin financiar pentru investitii similare.

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului

 • Valoarea sprijinului nerambursabil: minim 5.000 euro/proiect si maxim 200.000 euro/proiect; Rata sprijinului nerambursabil: maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile;

Intensitatea (rata) sprijinului nerambursabil se va putea majora, in conformitate cu prevederile din Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, dupa cum urmeaza:

- sectorul agricol (respectiv in cazul actiunilor prezentate la sectiunea 6a a masurii M3/3A) - rata sprijinului nerambursabil se majoreaza la 70%, in cazul:

 • Tinerilor fermieri astfel cum sunt definiti la articolul 2 din Regulamentul (UE) 1305/2013 sau cei care s-au stabilit in cei cinci ani anteriori cererii de sprijin;
 • Investitiilor colective si al proiectelor integrate, inclusiv a celor legate de o fuziune a unor organizatii de producatori;

- prelucrarea si comercializarea produselor enumerate in anexa I la TFUE (respectiv in cazul actiunilor prezentate la sectiunea 6b a masurii M3/3A) - rata sprijinului nerambursabil nu se majoreaza;

 • Valoarea si rata sprijinului nerambursabil mentionate anterior au fost stabilite in conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL si, totodata, prin raportare la specificul local din zona GAL MELEAGURILE CRICOVULUI. Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului si intensitatii sprijinului nerambursabil sunt urmatoarele:
 • interesul manifestat in teritoriu pentru aceasta masura, in urma discutiilor/dezbaterilor purtate cu potentialii beneficiari de finantare;
 • informatiile obtinute cu privire la necesitatile de finantare din teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI, in urma aplicarii de chestionare;
 • dezbaterea de catre partenerii GAL MELEAGURILE CRICOVULUI a  necesitatilor de finantare din teritoriu, prin sustinerea unor intalniri (grupuri de lucru).

10. Indicatori de monitorizare

- Numar de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: minim 3; - Locuri de munca create: minim 3*; - Cheltuiala publica totala: minim 326.446,4  443.204,00 euro

* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, incheiate pe o perioada de minim 1 an.

Noutati

» Informare privind activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului la 30 mai 2023

» Raport privind redistribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI) pentru GAL-urile calificate

» Raport final privind valoarea totală a SDL pentru toate GAL-urile autorizate

» Situație privind suprafața, populația și gradul de contractare și plată a tuturor GAL-urilor autorizate, necesară în etapa de distribuire a fondurilor aferente perioadei de tranziție, conform OMADR nr. 93 din 14.04.2022 actualizata ca urmare a procesului de mediere


GHIDUL GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ


INFORMARE
Avand in vedere starea de urgenta decretata Ia nivel national, Nota AM PNDR221983/16.03.2020 precum si Ordinul 78/19.03.2020 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului suspenda temporar activitatile de animare si lansare a apelurilor de selectie planificata pentru perioada urmatoare!
Cererile de plata pot fi depuse in continuare pentru verificare Ia GAL! Pentru o conduita sociala responsabila, va rugam sa respectati instructiunile emisede Ministerul Sanatatii si institutiile abilitate pentru combaterea raspandiri coronavirus!
Pentru informatii suplimentare, va stam Ia dispozitie Ia telefon 0758 249 698 sau email : contact@galmeleagurilecricovului.ro !
Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului
Reprezentant legal- Rodica Chezan


«vezi comunicatul integral aici»
ORDIN NR 78 DIN 19.03.2020 privind adoptarea măsurilor necesare pentru desfășurarea activitaților specifice implementării tehnice și financiare a măsurilor aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ca urmare a apariției pandemiei COVID-19
» Prahova: INFORMARE cu privire la activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului
Prahova: INFORMARE cu privire la activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului » Test stire 1
20.03.2017

» Test stire 2
19.03.2017