Denumirea masurii: Promovarea formelor asociative prin intermediul mostenirii culturale locale, CODUL Masurii: M6/6B

 

Tipul masurii: INVESTITII si SERVICII

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL

Scurta justificare si corelare cu analiza SWOT: Asa cum s-a prezentat in cadrul analizei SWOT, zona GAL MELEAGURILE CRICOVULUI este una aparte, cu valori autentice, cu o mostenire culturala proprie si cu o identitate teritoriala specifica. Formele asociative (asociatii, fundatii etc) au un rol deosebit de important in valorificarea potentialului local autentic al zonei si, prin urmare, o promovare a lor in contextul valorificarii mostenirii culturale va aduce numeroase beneficii teritoriului GAL MELEAGURILE CRICOVULUI, contribuind la conservarea specificului local traditional. Prezenta masura isi propune sa promoveze formele asociative din teritoriul GAL si a rolului acestora in conservarea valorilor, traditiilor si obiceiurilor ce caracterizeaza zona GAL MELEAGURILE CRICOVULUI.

 Obiectiv(e) de dezvoltare rurala: Masura contribuie la obiectivul Obtinerea unei

dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, lit. (c). Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii:

- promovarea formelor asociative in vederea valorificarii potentialului local autentic al
teritoriului;
 Masura contribuie la prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale. Masura contribuie la Domeniul de interventie 6B) Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale. Masura contribuie la obiectivele transversale al Reg. (UE) 1305/2013: inovare.
Inovare: Caracterul inovativ al masurii este sustinut, pe de o parte, de categoria de actiuni
eligibile (ce fac obiectul masurii) iar, pe de alta parte, de specificul teritorial/local al interventiei care permite realizarea investiilor atat in UAT-uri comune cat si in UAT-uri orase mici cu o populatie de maxim 20.000 locuitori.

 Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M4/6B, M5/6B

 

 Sinergia cu alte masuri din SDL: M2/6A, M3/6A, M4/6B, M5/6B

2. Valoarea adaugata a masurii

Un simbol al mosternirii culturale si, totodata, un centru al valorilor spirituale, teritoriul acoperit de GAL MELEAGURILE CRICOVULUI are o frumusete aparte ce imbina armonios obiceiuri, traditii si mestesuguri proprii. Prezenta masura este relevanta pentru teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI intrucat propune o serie de operatiuni care vor contribui la constituirea si promovarea formelor asociative din teritoriul GAL si al rolului acestora in ceea ce priveste valorificarea potentialului local autentic al zonei. Astfel, prezenta masuradedicata promovarii formelor asociative, aduce o valoarea adaugata teritoriului GAL MELEAGURILE CRICOVULUI, contribuind la:

- promovarea structurilor asociative si a rolului acestora in conservarea specificului local

traditional;

- valorificarea, prin intermediul formelor asociative, a traditiilor si obiceiurilor specifice teritoriului GAL MELEAGURILE CRICOVULUI;

3. Trimiteri la alte acte legislative


Regulamentul (UE) 1305/2013, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul (UE)

808/2014, Regulamentul (UE) 1407/2013, OG 26/2000, Regulamentul (UE) 1303/2013 (inclusiv art. 67), HG 226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)

Beneficiari directi

- Forme asociative (organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii);

Beneficiari indirecti:


- Comunitatea locala din zona GAL MELEAGURILE CRICOVULUI;

5. Tip de sprijin

- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv.

- Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) si art.63 ale Reg.(UE) 1305/2013. Pentru proiectele de servicii, nu se acorda avans.

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile

Actiuni si cheltuieli eligibile

Prin intermediul actiunilor propuse in cadrul prezentei masuri se promoveaza formele asociative de pe teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI si rolul pe care acesta il au acestea in ceea ce priveste valorificarea potentialului local autentic al zonei. Actiunile eligibile in cadrul masurii sunt urmatoarele:
--- Investitii in crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale culturale destinate
populatiei rurale (inclusiv a infrastructurii aferente) cu scopul constituirii si promovarii formelor asociative si al potentialului local autentic, ca de exemplu:
● constructie/dotare centre cultural artistice administrate de forme asociative;
● constructie/dotare centre de muzica si dans traditional administrate de forme asociative,
inclusiv achizitia de bunuri, costume populare si de instrumente muzicale traditionale;
● constructie/dotare centre de muzica tematica si dans tematic administrate de forme
asociative, inclusiv achizitia de bunuri, costume si instrumente muzicale specifice;
Muzica si dansul tematic reprezinta un ansamblu de elemente componente care comunica intr-o viziune artistica, transmit un mesaj si o emotia artistica prin intermediul unei teme specifice. Totodata, muzica si dansul tematic sunt caracterizate printr-o armonie artistica sustinuta de urmatoarele elemente:
- Fond muzical in concordanta cu tematica aleasa;
- Transmiterea unui mesaj cu ajutorul unor accesorii care reflecta tematica aleasa;
- Costumatie corespunzatoare tematicii alese.
In cazul masurii M6/6B sunt eligibile investitiile in constructie/dotare centre de muzica tematica si dans tematic, cu precizarea ca tematica in cauza trebuie sa fie specifica teritoriului GAL Meleagurile Cricovului. Exemple de astfel de tematici:
- Jocul strugurelului (zona GAL Meleagurile Crivului fiind caracterizata printr-o productie foarte ridicata de struguri);
- Rapsodia vinului (zona GAL Meleagurile Cricovului fiind una viticola);
- Dansul Boierului (in zona GAL Meleagurile Cricovului fiind multe conace boieresti);
- Zumzetul colinelor (zona GAL Meleagurile Cricovului fiind una cu multe coline, in care amprenta factorului uman s-a facut putin simtita de-a lungul timpului);
- alte tematici specifice zonei GAL Meleagurile Cricovului.
● orice alte investitii in crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale culturale destinate populatiei locale care sunt relevante pentru teritoriu si care contribuie la indeplinirea obiectivelor masurii.
--- Studii si investitii asociate cu intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural al satelor (material sau imaterial);

 Important! Actiunile ce fac obiectul prezentei masuri sunt eligibile daca se realizeaza in spatiul rural definit in mod specific, in acord cu abordarea Leader, ca fiind format din UAT- uri comune si UAT-uri orase mici cu o populatie de maxim 20.000 locuitori (definitie conform PNDR 2014-2020, Sectiunea 8 Descrierea masurilor selectate).

 Pentru toate categoriile de investitii finantate in cadrul prezentei masuri, sunt eligibile

costurile generale, conform art 45, alin 2 litera c) a R. (UE) nr. 1305/2013, ocazionate de cheltuielile cu constructia sau renovarea de bunuri imobile si achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe piata a activului precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate. Aceste cheltuieli sunt eligibile daca vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad si constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie. De asemenea, conform art 45 (2) (d) sunt eligibile, urmatoarele investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente,
drepturi de autor, marci.

Actiuni si cheltuieli neeligibile


Sunt neeligibile toate categoriile de cheltuieli mentionate in PNDR 2014-2020, in sectiunea
„Cheltuieli neeligibile generale aplicabile mai multor/ tuturor masurilor in functie de tipul de
sprijin acordat”, ca de exemplu:
- cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;
- cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia: o costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare;
o cheltuielilor necesare implementarii proiectelor care presupun si
infiintare/reconversie plantatii pomicole;
- cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;
- cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;
- cheltuieli in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013:
a. dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;
b. achizitionarea de terenuri construite si neconstruite;
c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
- in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar
fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare.

7. Conditii de eligibilitate


- Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili iar actiunile pentru care se solicita finantare se incadreaza in categoria actiunilor eligibile. Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementarii proiectului trebuie sa fie efectuate pe teritoriul GAL.
- Investitiile ce fac obiectul prezentei masuri sunt eligibile pentru sprijin daca operatiunile
relevante sunt implementate in conformitate cu planurile de dezvoltare a municipalitatilor si a satelor in zonele rurale si a serviciilor de baza oferite de acestea, acolo unde exista asemenea planuri, si sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare locala relevanta.
- In conformitate cu art. 45, alin (1) din R (UE) nr. 1305/2013, pentru a fi eligibile pentru sprijinul FEADR, operatiunile de investitii sunt precedate de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, in conformitate cu dreptul specific respectivului tip de investitii, acolo unde investitiile pot avea efecte negative asupra mediului.
- Un solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe proiecte de servicii si investitii
in cadrul submasurii 19.2, sub conditia sa faca dovada existentei cofinantarii private, daca este cazul, cumulata pentru toate proiectele, cu respectarea conditiilor de eligibilitate ale programului, respectand regulile ajutoarelor de minimis (daca este cazul) si daca nu creeaza artificial conditiile necesare pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
- Fata de informatiile prezentate anterior, beneficiarul trebuie sa respecte legislatia europeana si nationala aplicabila in vigoare si, de asemenea, documentele specifice de
implementare.

8. Criterii de selectie


Criteriile de selectie stabilite sunt in conformitate cu specificul local din teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI si fac posibila prioritizarea proiectelor in functie de contributia fiecarei actiuni la atingerea obiectivelor si indicatorilor din SDL. In urma aplicarii criteriilor de selectie, sprijinul va fi canalizat catre acele proiecte care corespund cu necesitatile identificate, cu analiza SWOT si cu obiectivele stabilite in SDL. Pentru aceasta masura au fost stabilite urmatoarele criterii de selectie:

 Numarul de locuri de munca create prin proiect;

 Numarul populatiei nete care care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite;  Proiecte ai caror solicitanti nu au obtinut anterior sprijin financiar pentru investitii
similare;

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului


Valoarea ajutorului nerambursabil: minim 5.000,00 Euro/proiect si maxim 39.530,44
Euro/proiect;

 Rata sprijinului nerambursabil:

• pentru operatiunile generatoare de venit: pana la 90%;
• pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica – pana la 100%;
• pentru operatiunile negeneratoare de venit: pana la 100%.

 Valoarea si rata sprijinului nerambursabil mentionate anterior au fost stabilite in conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL si, totodata, prin raportare la specificul local din zona GAL MELEAGURILE CRICOVULUI. Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului si intensitatii sprijinului nerambursabil sunt urmatoarele:

- interesul manifestat in teritoriu pentru aceasta masura, in urma discutiilor/dezbaterilor purtate cu potentialii beneficiari de finantare;

- informatiile obtinute cu privire la necesitatile de finantare din teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI, in urma aplicarii de chestionare;

- dezbaterea de catre partenerii GAL MELEAGURILE CRICOVULUI a necesitatilor de

finantare din teritoriu, prin sustinerea unor intalniri (grupuri de lucru).

10. Indicatori de monitorizare


- Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 10
- Locuri de munca create: minim 0*
- Cheltuiala publica totala: minim 39.530,44 euro
* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, mentinute pe o perioada de minim 1 an.

Noutati

» Informare privind activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului la 30 mai 2023

» Raport privind redistribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI) pentru GAL-urile calificate

» Raport final privind valoarea totală a SDL pentru toate GAL-urile autorizate

» Situație privind suprafața, populația și gradul de contractare și plată a tuturor GAL-urilor autorizate, necesară în etapa de distribuire a fondurilor aferente perioadei de tranziție, conform OMADR nr. 93 din 14.04.2022 actualizata ca urmare a procesului de mediere


GHIDUL GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ


INFORMARE
Avand in vedere starea de urgenta decretata Ia nivel national, Nota AM PNDR221983/16.03.2020 precum si Ordinul 78/19.03.2020 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului suspenda temporar activitatile de animare si lansare a apelurilor de selectie planificata pentru perioada urmatoare!
Cererile de plata pot fi depuse in continuare pentru verificare Ia GAL! Pentru o conduita sociala responsabila, va rugam sa respectati instructiunile emisede Ministerul Sanatatii si institutiile abilitate pentru combaterea raspandiri coronavirus!
Pentru informatii suplimentare, va stam Ia dispozitie Ia telefon 0758 249 698 sau email : contact@galmeleagurilecricovului.ro !
Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului
Reprezentant legal- Rodica Chezan


«vezi comunicatul integral aici»
ORDIN NR 78 DIN 19.03.2020 privind adoptarea măsurilor necesare pentru desfășurarea activitaților specifice implementării tehnice și financiare a măsurilor aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ca urmare a apariției pandemiei COVID-19
» Prahova: INFORMARE cu privire la activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului
Prahova: INFORMARE cu privire la activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului » Test stire 1
20.03.2017

» Test stire 2
19.03.2017