Denumirea masurii: Dezvoltarea comunitatilor locale, CODUL Masurii: M4/6B

Tipul masurii: INVESTITII si SERVICII

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL

 • Scurta justificare si corelare cu analiza SWOT: Asa cum s-a prezentat in cadrul analizei SWOT, la nivelul teritoriului GAL MELEAGURILE CRICOVULUI atat serviciile de baza pentru populatie cat si infrastructura locala sunt slab dezvoltate si nu satisfac nevoile comunitatii rurale. Prin urmare, in zona GAL MELEAGURILE CRICOVULUI sunt necesare a se realiza investitii care sa contribuie la imbunatatirea conditiilor generale de viata ale locuitorilor si care sa asigure, totodata, dezvoltarea serviciilor locale de baza. Toate aceste actiuni sunt eligibile pentru sprijin in cadrul prezentei masuri.
 • Obiectiv(e) de dezvoltare rurala: Masura contribuie la obiectivul Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, lit. (c).
 • Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii:

- imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatii locale;

 • Masura contribuie la prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
 • Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale. Masura contribuie la Domeniul de interventie 6B) Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale.
 • Masura contribuie la obiectivele transversale al Reg. (UE) 1305/2013: inovare, mediu, clima.

- Inovare: Caracterul inovativ al masurii este sustinut, pe de o parte, de categoria de actiuni eligibile (ce fac obiectul masurii) iar, pe de alta parte, de specificul teritorial/local al interventiei care permite realizarea investiilor atat in UAT-uri comune cat si in UAT-uri orase mici cu o populatie de maxim 20.000 locuitori.

- Mediu si clima: In conformitate cu analizele diagnostic si SWOT, teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI  se confrunta cu o valorificare insuficienta a surselor de energie regenerabila, desi exista potential in zona. Prin intermediul acestei masuri se finanteaza inclusiv investitiile in domeniul energiei din surse regenerabile si al economisirii energiei (asa cum sunt acestea detaliate in cadrul sectiunii urmatoare), motiv pentru care masura contribuie la obiectivele transversale mediu si clima.

 • Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M5/6B, M6/6B
 • Sinergia cu alte masuri din SDL: M2/6A, M3/6A, M5/6B, M6/6B,

2. Valoarea adaugata a masurii

Aceasta masura este relevanta pentru teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI intrucat sustine realizarea unor operatiuni care vor contribui la imbunatatirea nivelului de trai si a conditiilor generale de viata ale locuitorilor din zona GAL. Concret, masura sprijina atat investitiile in crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de baza, cat si investitiile in crearea, imbunatatirea si extinderea infrastructurii la scara mica, inclusiv investitiile in domeniul energiei din surse regenerabile si al economisirii energiei. Asadar, masura aduce o valoarea adaugata teritoriului GAL MELEAGURILE CRICOVULUI intrucat stimuleaza dezvoltarea intregii comunitati locale, contribuind la:

 • Dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL si crearea de locuri de munca;
 • Crearea, imbunatatirea, respectiv extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei din zona GAL;
 • Promovarea mostenirii culturale si a specificului local traditional ce caracterizeaza zona GAL;
 • Dezvoltarea infrastructurii la scara mica din zona GAL;

3. Trimiteri la alte acte legislative

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul (UE) nr. 808/2014, Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, Legea 215/2001, OG 26/2000, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (inclusiv art. 67), HG nr. 226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)

Beneficiari directi

- Autoritati publice locale comune si orase/municipii pana in 20.000 locuitori;

- Forme asociative (organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii);

Beneficiari indirecti:

- Comunitatea locala de pe teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI;

5. Tip de sprijin

- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv.

- Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) si art.63 ale Reg.(UE) 1305/2013.

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile

Actiuni si cheltuieli eligibile

--- Investitii in crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale, inclusiv a celor de agrement si culturale, si a infrastructurii aferente, ca de exemplu:

  • crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale de agrement/de administrare a domeniului public: terenuri de sport, baze sportive, parcuri, spatii verzi si alte spatii publice din localitate (inclusiv, pentru toate categoriile mentionate anterior, investitii in: alei pietonale, pergole, foisoare, echipamente de joaca si recreere – de ex. trambuline, tobogane/tobogane gonflabile si alte echipamente - banci, cosuri de gunoi, alte elemente de mobilier urban) etc;
  • crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale culturale: investitii in camine culturale, sali de festivitati, achizitie costume populare, achizitie instrumente muzicale etc;
  • crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale prin amenajarea unor piete, targuri cu produse locale etc;
  • crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale de baza prin achizitia de utilaje si echipamente: buldoexcavator, basculanta, autoutilitara basculabila, maturatoare, autogreder, tractor, accesorii tractor (ca de exemplu: remorca, sararita, tocatoare etc), masina de pompieri etc;
  • crearea/imbunatatirea/extinderea serviciului de siguranta a populatiei: retele de iluminat public (inclusiv retele stradale de iluminat public cu LED-uri), achizitia si instalarea sistemelor de supraveghere etc ;
  • alte investitii in crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei.

--- Investitii in crearea, imbunatatirea si extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scara mica, inclusiv investitii in domeniul energiei din surse regenerabile si al economisirii energiei, ca de exemplu:

  • crearea/imbunatatirea/extinderea infrastructurii rutiere – de ex. portiuni de drumuri complementare cu artere principale;
  • crearea/imbunatatirea/extinderea infrastructurii educationale – de ex. gradinite;
  • crearea, imbunatatirea si extinderea altor tipuri de infrastructuri la scara mica, asa cum sunt acestea definite in PNDR 2014-2020, in sectiunea „Definirea infrastructurii la scara mica, inclusiv infrastructura turistica la scara mica mentionata la articolul 20 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013”;

--- Studii si investitii asociate cu intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural si natural al satelor, al peisajelor rurale si al siturilor de inalta valoare naturala, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum si actiuni de sensibilizare ecologica.

 • Pentru toate categoriile de investitii finantate in cadrul prezentei masuri, sunt eligibile costurile generale, conform art 45, alin 2 litera c) a R. (UE) nr. 1305/2013, ocazionate de cheltuielile cu constructia sau renovarea de bunuri imobile si achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe piata a activului precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate. Aceste cheltuieli sunt eligibile daca vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad si constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie. De asemenea, conform art 45 (2) (d) sunt eligibile, urmatoarele investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.
 • Important! Actiunile ce fac obiectul prezentei masuri sunt eligibile daca se realizeaza in spatiul rural definit in mod specific, in acord cu abordarea Leader, ca fiind format din UAT-uri comune si UAT-uri orase mici cu o populatie de maxim 20.000 locuitori (definitie conform PNDR 2014-2020, Sectiunea 8 Descrierea masurilor selectate).
 • Prezenta masura nu are ca obiectiv realizarea de investitii infrastructura sociala, operatiunile de acest tip fiind finantare in cadrul masurii M5/6B (masura dedicata investitiilor in infrastructura sociala).

Actiuni si cheltuieli neeligibile

 • Sunt neeligibile toate categoriile de cheltuieli mentionate in PNDR 2014-2020, in sectiunea „Cheltuieli neeligibile generale aplicabile mai multor/ tuturor masurilor in functie de tipul de sprijin acordat”, ca de exemplu:      

- cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;

- cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia:

o costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare;

o cheltuielilor necesare implementarii proiectelor care presupun si infiintare/reconversie plantatii pomicole;

- cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;

- cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;

- cheltuieli in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013:

a. dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;

b. achizitionarea de terenuri construite si neconstruite;

c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

- in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare.

 • In cadrul acestei masuri nu sunt eligibile investitiile in crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale culturale care au ca beneficiari formele asociative, acestea fiind finantate prin intermediul masurii M6/6B.
 • In cadrul acestei masuri nu sunt eligibile studiile si investitiile asociate cu intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural al satelor, care au ca beneficiari formele asociative, acestea fiind finantate prin intermediul masurii M6/6B.

7. Conditii de eligibilitate         

- Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili iar actiunile pentru care se solicita finantare se incadreaza in categoria actiunilor eligibile.

- Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementarii proiectului trebuie sa fie efectuate pe teritoriul GAL.

- Proiectul include fie operatiuni negeneratoare de venit, fie operatiuni generatoare de venit cu utilitate publica. In cadrul prezentei masuri, sunt excluse de la finantare operatiunile generatoare de profit!

- Investitiile ce fac obiectul prezentei masuri sunt eligibile pentru sprijin daca operatiunile relevante sunt implementate in conformitate cu planurile de dezvoltare a municipalitatilor si a satelor in zonele rurale si a serviciilor de baza oferite de acestea, acolo unde exista asemenea planuri, si sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare locala relevanta.

- In conformitate cu art. 45, alin (1) din R (UE) nr. 1305/2013, pentru a fi eligibile pentru sprijinul FEADR, operatiunile de investitii sunt precedate de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, in conformitate cu dreptul specific respectivului tip de investitii, acolo unde investitiile pot avea efecte negative asupra mediului.

- Un solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe proiecte de servicii si investitii in cadrul submasurii 19.2, sub conditia sa faca dovada existentei cofinantarii private, daca este cazul, cumulata pentru toate proiectele, cu respectarea conditiilor de eligibilitate ale programului, respectand regulile ajutoarelor de minimis (daca este cazul) si daca nu creeaza artificial conditiile necesare pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

- Fata de informatiile prezentate anterior, beneficiarul trebuie sa respecte legislatia europeana si nationala aplicabila in vigoare si, de asemenea, documentele specifice de implementare.

8. Criterii de selectie

Criteriile de selectie stabilite sunt in conformitate cu specificul local din teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI si fac posibila prioritizarea proiectelor in functie de contributia fiecarei actiuni la atingerea obiectivelor si indicatorilor din SDL. In urma aplicarii criteriilor de selectie, sprijinul va fi canalizat catre acele proiecte care corespund cu necesitatile identificate, cu analiza SWOT si cu obiectivele stabilite in SDL. Pentru aceasta masura au fost stabilite urmatoarele criterii de selectie:

 • Numarul de locuri de munca create prin proiect;
 • Numarul populatiei nete care care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite;
 • Proiecte care includ investitii in crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale;
 • Proiecte care includ actiuni in domeniul protectiei mediului si a climei (de exemplu: proiectul include utilizarea energiei din surse regenerabile etc);

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului

 • Valoarea ajutorului nerambursabil: minim 5.000 Euro/proiect si maxim 200.000 Euro/proiect;
 • Rata sprijinului nerambursabil: maxim 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (intrucat prin aceasta masura se finanteaza fie operatiuni negeneratoare de venit, fie operatiuni generatoare de venit cu utilitate publica);
 • Valoarea si rata sprijinului nerambursabil mentionate anterior au fost stabilite in conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL si, totodata, prin raportare la specificul local din zona GAL MELEAGURILE CRICOVULUI. Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului si intensitatii sprijinului nerambursabil sunt urmatoarele:
 • interesul manifestat in teritoriu pentru aceasta masura, in urma discutiilor/dezbaterilor purtate cu potentialii beneficiari de finantare;
 • informatiile obtinute cu privire la necesitatile de finantare din teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI, in urma aplicarii de chestionare;
 • dezbaterea de catre partenerii GAL MELEAGURILE CRICOVULUI a  necesitatilor de finantare din teritoriu, prin sustinerea unor intalniri (grupuri de lucru).

10. Indicatori de monitorizare

- Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 500

- Locuri de munca create: 0

- Cheltuiala publica totala: minim 1.426.017,33 euro

 

* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, mentinute pe o perioada de minim 1 an.

 

 

 

 

 

 

 

Noutati

» Informare privind activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului la 30 mai 2023

» Raport privind redistribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI) pentru GAL-urile calificate

» Raport final privind valoarea totală a SDL pentru toate GAL-urile autorizate

» Situație privind suprafața, populația și gradul de contractare și plată a tuturor GAL-urilor autorizate, necesară în etapa de distribuire a fondurilor aferente perioadei de tranziție, conform OMADR nr. 93 din 14.04.2022 actualizata ca urmare a procesului de mediere


GHIDUL GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ


INFORMARE
Avand in vedere starea de urgenta decretata Ia nivel national, Nota AM PNDR221983/16.03.2020 precum si Ordinul 78/19.03.2020 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului suspenda temporar activitatile de animare si lansare a apelurilor de selectie planificata pentru perioada urmatoare!
Cererile de plata pot fi depuse in continuare pentru verificare Ia GAL! Pentru o conduita sociala responsabila, va rugam sa respectati instructiunile emisede Ministerul Sanatatii si institutiile abilitate pentru combaterea raspandiri coronavirus!
Pentru informatii suplimentare, va stam Ia dispozitie Ia telefon 0758 249 698 sau email : contact@galmeleagurilecricovului.ro !
Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului
Reprezentant legal- Rodica Chezan


«vezi comunicatul integral aici»
ORDIN NR 78 DIN 19.03.2020 privind adoptarea măsurilor necesare pentru desfășurarea activitaților specifice implementării tehnice și financiare a măsurilor aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ca urmare a apariției pandemiei COVID-19
» Prahova: INFORMARE cu privire la activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului
Prahova: INFORMARE cu privire la activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului » Test stire 1
20.03.2017

» Test stire 2
19.03.2017