Denumirea masurii: Investitii in activitati non-agricole, CODUL Masurii: M2/6A

Tipul masurii: INVESTITII

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL

 • Scurta justificare si corelare cu analiza SWOT: Asa cum s-a prezentat in cadrul analizei SWOT, activitatile non-agricole din zona GAL MELEAGURILE CRICOVULUI sunt slab dezvoltate, functiile economice depinzand, aproape in intregime, de existenta activitatilor agricole. Aceasta situatie explica necesitatea crearii de locuri de munca alternative, precum si a surselor de venituri aditionale din activitati non-agricole, alaturi de reorientarea fortei de munca spre activitati non-agricole productive. Dezvoltarea micro-intreprinderilor si a intreprinderilor mici reprezinta, in cazul de fata, sursa cea mai semnificativa de creare de locuri de munca/obtinere de venituri in zona GAL MELEAGURILE CRICOVULUI. Prin intermediul acestei masuri, se incurajeaza dezvoltarea sectorului non-agricol din teritoriul GAL cu scopul obtinerii unor servicii si produse locale non-agricole calitative, care sa reflecte specificul si identitatea zonei GAL MELEAGURILE CRICOVULUI.
 • Obiectiv(e) de dezvoltare rurala: Masura contribuie la obiectivul Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, lit.(c).
 • Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii:

- diversificarii activitatilor catre noi activitati non-agricole in cadrul gospodariilor agricole;

- dezvoltarea microintreprinderilor si intreprinderilor mici, respectiv obtinerea de venituri alternative pentru populatia din mediul rural si reducerea gradului de dependenta fata de sectorul agricol.

 • Masura contribuie la prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
 • Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor.
 • Masura contribuie la domeniul de interventie 6A) Facilitarea diversificarii, a  infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca;
 • Masura contribuie la obiectivul transversale al Reg. (UE) 1305/2013: inovare.

- Inovare: Masura este una inovativa intrucat vizeaza dezvoltarea sectorului non-agricol din zona GAL MELEAGURILE CRICOVULUI cu scopul obtinerii unor servicii si produse locale non-agricole calitative, care sa reflecte specificul si identitatea zonei GAL MELEAGURILE CRICOVULUI. Totodata, specificul inovativ al masurii este demonstrat de caracterul teritorial/local al interventiei, spatiul eligibil fiind format, in cazul acestei masuri, atat din UAT-uri comune cat si din UAT-uri orase mici cu o populatie de maxim 20.000 locuitori.

 • Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M1/2A, M3/6A
 • Sinergia cu alte masuri din SDL: M3/6A, M4/6B, M5/6B, M6/6B

2. Valoarea adaugata a masurii

Masura este relevanta pentru teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI intrucat vizeaza dezvoltarea activitatilor non-agricole din zona cu scopul de a stimula cresterea economica, de a reduce saracia si de a crea noi locuri de munca. Prin intermediul acestei masuri se stimuleaza dezvoltarea activitatilor de productie, serviciilor de agro-turism, sanitar-veterinare si medicale din zona GAL MELEAGURILE CRICOVULUI, ceea ce va determina cresterea gradul de atractivitate a zonei GAL MELEAGURILE CRICOVULUI, reducandu-se, totodata, tendinta rezidentilor (in special tineri) de a migra spre mediul urban in cautarea unor noi oportunitati socio-economice. Asadar, prezenta masura aduce o valoarea adaugata teritoriului GAL MELEAGURILE CRICOVULUI intrucat stimuleaza dezvoltarea mediului de afaceri din zona GAL, contribuind la:

 • crearea de activitati non-agricole in zona;
 • dezvoltarea activitatilor nonagricole existente;
 • crearea de locuri de munca;
 • cresterea veniturilor populatiei rurale si diminuarea disparitatilor dintre rural si urban.

3. Trimiteri la alte acte legislative

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul (UE) nr. 808/2014, Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, OUG nr. 49/2015, OUG 44/2008, Legea 346/2004, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (inclusiv art. 67), HG nr. 226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)

Beneficiari directi

 • Micro‐intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou‐infiintate (start‐ups) din spatiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro‐intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

Mentiune: Pentru actuala masura, spatiul rural este definit in mod specific in acord cu abordarea Leader ca fiind format din UAT-uri comune si UAT-uri orase mici cu o populatie de maxim 20.000 locuitori (definitie conform PNDR 2014-2020, Sectiunea 8 Descrierea masurilor selectate).

Beneficiari indirecti:

 • Persoanele din categoria populatiei active de pe teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI aflate in cautarea unui loc de munca;
 • Consumatorii de produse si servicii neagricole de pe teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI;

5. Tip de sprijin

- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant.

- Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) si art.63 ale Reg.(UE) 1305/2013.

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile

Actiuni si cheltuieli eligibile

 • Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri consta in investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole, ca de exemplu:

à Investitii pentru producerea si comercializarea produselor neagricole:

- fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton;

- fabricarea produselor chimice, farmaceutice;

- activitati de prelucrare a produselor lemnoase;

à Industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;

- fabricare produse electrice, electronice;

à Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale neagricole – olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii, realizarea de costume populare traditionale etc);

à Investitii legate de furnizarea de servicii:

‐ servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare;

‐ servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;

‐ servicii de consultanta, contabilitate, audit;

‐ activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice ;

‐ servicii tehnice, administrative, etc.

à Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro‐turistice, proiecte de activitati de agrement;

à Investitii in unitati de alimentatie publica (restaurante, bufete express, restaurante fast-food, pizzerii, alte unitati de alimentatie publica infiintate in conditiile legii etc);

à Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) in vederea comercializarii;

 • Pentru fiecare dintre activitatile eligibile prezentate anterior, sunt eligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:

a) constructia, achizitia, inclusiv prin leasing, sau renovarea de bunuri imobile;

b) achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe piata a activului

c) costurile generale ocazionate de cheltuielile mentionate la literele (a) si (b), precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate. Aceste cheltuieli sunt eligibile daca vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad si constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie.

d) urmatoarele investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

 • Important! Actiunile ce fac obiectul prezentei masuri sunt eligibile daca se realizeaza in spatiul rural definit in mod specific, in acord cu abordarea Leader, ca fiind format din UAT-uri comune si UAT-uri orase mici cu o populatie de maxim 20.000 locuitori (definitie conform PNDR 2014-2020, Sectiunea 8 Descrierea masurilor selectate).

Activitati si cheltuieli neeligibile

Sunt neeligibile toate categoriile de cheltuieli mentionate in PNDR 2014-2020, in sectiunea „Cheltuieli neeligibile generale aplicabile mai multor/tuturor masurilor in functie de tipul de sprijin acordat”.

7. Conditii de eligibilitate

- Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili iar actiunile pentru care se solicita finantare se incadreaza in categoria actiunilor eligibile. Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementarii proiectului trebuie sa fie efectuate pe teritoriul GAL.

- Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, respectiv nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

- In conformitate cu art. 45, alin (1) din R (UE) nr. 1305/2013, pentru a fi eligibile pentru sprijinul FEADR, operatiunile de investitii sunt precedate de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, in conformitate cu dreptul specific respectivului tip de investitii, acolo unde investitiile pot avea efecte negative asupra mediului.

- Un solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe proiecte de servicii si investitii in cadrul submasurii 19.2, sub conditia sa faca dovada existentei cofinantarii private, daca este cazul, cumulata pentru toate proiectele, cu respectarea conditiilor de eligibilitate ale programului, respectand regulile ajutoarelor de minimis (daca este cazul) si daca nu creeaza artificial conditiile necesare pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

- Fata de informatiile prezentate anterior, beneficiarul trebuie sa respecte legislatia europeana si nationala aplicabila in vigoare si, de asemenea, documentele specifice de implementare.

8. Criterii de selectie

Criteriile de selectie stabilite sunt in conformitate cu specificul local din teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI si fac posibila prioritizarea proiectelor in functie de contributia fiecarei actiuni la atingerea obiectivelor si indicatorilor din SDL. In urma aplicarii criteriilor de selectie, sprijinul va fi canalizat catre acele proiecte care corespund cu necesitatile identificate, cu analiza SWOT si cu obiectivele stabilite in SDL. Pentru aceasta masura au fost stabilite urmatoarele criterii de selectie:

 • Prin proiect se creeaza noi locuri de munca.
 • Solicitantul proiectului face parte din categoria tinerilor (persoane pana in 40 de ani, la data depunerii proiectului).
 • Prin proiect se obtine produs/serviciu neagricol local, specific care reflecta identitatea teritoriului GAL MELEAGURILE CRICOVULUI.
 • Solicitantul proiectului nu a obtinut anterior sprijin financiar pentru investitii similare.

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului

Pentru fondurile FEADR

 • Valoarea sprijinului nerambursabil: minim 5.000 euro/proiect si maxim 200.000 euro/proiect;
 • Rata sprijinului nerambursabil: maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Pentru fondurile EURI

 • Valoarea sprijinului nerambursabil: minim 5.000 euro/proiect si maxim 145.583,37  euro/proiect;
 • Rata sprijinului nerambursabil: maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile.
 • Valoarea si rata sprijinului nerambursabil mentionate anterior au fost stabilite in conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL si, totodata, prin raportare la specificul local din zona GAL MELEAGURILE CRICOVULUI. Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului si intensitatii sprijinului nerambursabil sunt urmatoarele:
 • interesul manifestat in teritoriu pentru aceasta masura, in urma discutiilor/dezbaterilor purtate cu potentialii beneficiari de finantare;
 • informatiile obtinute cu privire la necesitatile de finantare din teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI, in urma aplicarii de chestionare;
 • dezbaterea de catre partenerii GAL MELEAGURILE CRICOVULUI a  necesitatilor de finantare din teritoriu, prin sustinerea unor intalniri (grupuri de lucru).

10. Indicatori de monitorizare

Pentru fondurile FEADR

- Locuri de munca create: minim 5*

- Cheltuiala publica totala: minim 537.748,94 536.562,67 euro

* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, mentinute pe o perioada de minim 1 an.

Pentru fondurile EURI

- Cheltuiala publica totala: minim 145.583,37 euro

 

 

Noutati

» Informare privind activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului la 30 mai 2023

» Raport privind redistribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI) pentru GAL-urile calificate

» Raport final privind valoarea totală a SDL pentru toate GAL-urile autorizate

» Situație privind suprafața, populația și gradul de contractare și plată a tuturor GAL-urilor autorizate, necesară în etapa de distribuire a fondurilor aferente perioadei de tranziție, conform OMADR nr. 93 din 14.04.2022 actualizata ca urmare a procesului de mediere


GHIDUL GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ


INFORMARE
Avand in vedere starea de urgenta decretata Ia nivel national, Nota AM PNDR221983/16.03.2020 precum si Ordinul 78/19.03.2020 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului suspenda temporar activitatile de animare si lansare a apelurilor de selectie planificata pentru perioada urmatoare!
Cererile de plata pot fi depuse in continuare pentru verificare Ia GAL! Pentru o conduita sociala responsabila, va rugam sa respectati instructiunile emisede Ministerul Sanatatii si institutiile abilitate pentru combaterea raspandiri coronavirus!
Pentru informatii suplimentare, va stam Ia dispozitie Ia telefon 0758 249 698 sau email : contact@galmeleagurilecricovului.ro !
Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului
Reprezentant legal- Rodica Chezan


«vezi comunicatul integral aici»
ORDIN NR 78 DIN 19.03.2020 privind adoptarea măsurilor necesare pentru desfășurarea activitaților specifice implementării tehnice și financiare a măsurilor aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ca urmare a apariției pandemiei COVID-19
» Prahova: INFORMARE cu privire la activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului
Prahova: INFORMARE cu privire la activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului » Test stire 1
20.03.2017

» Test stire 2
19.03.2017