Denumirea masurii: Investitii in infrastructura sociala, CODUL Masurii: M5/6B

Tipul masurii: INVESTITII

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL

 • Scurta justificare si corelare cu analiza SWOT: Asa cum s-a prezentat in cadrul analizelor diagnostic si SWOT, la nivelul teritoriului GAL MELEAGURILE CRICOVULUI infrastructura sociala este insuficient dezvoltata si nu are capacitatea de a sustine un nivel de trai satisfacator. Centrele sociale de pe teritoriul GAL prezinta un deficit substantial, diferentele dintre rural si urban fiind multiple si avand ca numitor comun atat lipsurile materiale ale familiei cat si accesul precar la servicii sociale.  De asemenea, la nivelul teritoriului GAL MELEAGURILE CRICOVULUI exista comunitati de minoritati locale (inclusiv minoritate roma) care au un nivel de trai slab dezvoltat si care se confrunta cu dificultati de integrare in societate.  In acest sens, pentru diminuarea discrepantelor dintre zona GAL MELEAGURILE CRICOVULUI si mediul urban invecinat, sunt necesare a se realiza investitii in crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii sociale in vederea facilitarii accesului la servicii sociale imbunatatite in randul grupurilor sociale defavorizate (inclusiv pentru minoritatea roma). Prezenta masura este dedicata investitiilor in infrastructura sociala, contribuind la integrarea comunitatilor sociale, reducerea saraciei si imbunatatirea conditiilor generale de viata din zona GAL MELEAGURILE CRICOVULUI.
 • Obiectiv(e) de dezvoltare rurala: Masura contribuie la obiectivul Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, lit. (c).
 • Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii: - dezvoltarea infrastructurii sociale;

- integrarea grupurilor vulnerabile de pe teritoriul  GAL MELEAGURILE CRICOVULUI, inclusiv integrarea minoritatilor locale (in special minoritate roma, care are numarul cel mai ridicat in zona GAL);

 • Masura contribuie la prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale.  Masura contribuie la Domeniul de interventie 6B) Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale.
 • Masura contribuie la obiectivele transversale al Reg. (UE) 1305/2013: inovare.

- Inovare: Caracterul inovativ al masurii este sustinut, pe de o parte, de categoria de actiuni eligibile (ce fac obiectul masurii) iar, pe de alta parte, de specificul teritorial/local al interventiei care permite realizarea investiilor atat in UAT-uri comune cat si in UAT-uri orase mici cu o populatie de maxim 20.000 locuitori.

- Mediu si clima: In conformitate cu analizele diagnostic si SWOT, teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI se confrunta cu o valorificare insuficienta a surselor de energie regenerabila, desi exista potential in zona. Prin intermediul acestei masuri se finanteaza inclusiv investitiile in domeniul energiei din surse regenerabile si al economisirii energiei (asa cum sunt acestea detaliate in cadrul sectiunii urmatoare), motiv pentru care masura contribuie la obiectivele transversale mediu si clima.

 • Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M4/6B, M6/6B
 • Sinergia cu alte masuri din SDL: M2/6A, M3/6A, M4/6B, M6/6B

 

 

2. Valoarea adaugata a masurii

In conformitate cu informatiile prezentate in cadrul analizelor diagnostic si SWOT, infrastructura sociala de la nivelul zonei GAL MELEAGURILE CRICOVULUI este insuficient dezvoltata si nu asigura conditiile necesare pentru un nivel de trai satisfacator. De asemenea, la nivelul teritoriului GAL MELEAGURILE CRICOVULUI exista comunitati insemnate de minoritati locale (inclusiv minoritate roma) care au un nivel de trai slab dezvoltat si care se confrunta cu dificultati de integrare in societate. Avand in vedere aceste aspecte, la nivelul zonei GAL sunt necesare a se realiza investitii in infrastructura sociala care sa contribuie atat la integrarea in societate a grupurilor vulnerabile (inclusiv a minoritatilor locale, in special a minoritatii rome) cat si la imbunatatirea nivelului general de trai din zona. Prezenta masura este dedicata investitiilor in infrastructura sociala, contribuind la integrarea comunitatilor sociale, la reducerea saraciei si la imbunatatirea conditiilor generale de viata din teritoriul GAL. Totodata, masura este dedicata actiunilor pentru integrarea minoritatilor locale (in special minoritate roma) intrucat se adreseaza atat minoritatilor locale (inclusiv minoritate roma, ca grup tinta distinct) cat si altor categorii sociale. Prin urmare, masura este relevanta pentru teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI intrucat propune o serie de operatiuni care, odata implementate, vor asigura o dezvoltare teritoriala echilibrata. Asadar, prezenta masura aduce o valoarea adaugata teritoriului GAL MELEAGURILE CRICOVULUI intrucat stimuleaza dezvoltarea infrastructurii sociale, contribuind la: integrarea minoritatilor locale (inclusiv a minoritatii rome) in cadrul comunitatii locale; integrarea altor grupuri vulnerabile in cadrul comunitatii locale; promovarea incluziunii sociale, reducerea dezechilibrelor si diminuarea disparitatilor dintre comunitatea sociala defavorizata (inclusiv minoritatea roma) si restul comunitatii din zona GAL; imbunatatirea nivelului de trai pentru comunitatea din zona GAL.

3. Trimiteri la alte acte legislative

Regulamentul (UE) 1305/2013, Regulamentul delegat (UE) 807/2014, Regulamentul (UE) 808/2014, Regulamentul (UE) 1407/2013, Legea 215/2001, OG 26/2000, Legea 292/2011 a asistentei sociale, HG 867/2015, Regulamentul (UE) 1303/2013 (inclusiv art. 67), HG 226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)

Beneficiari directi

- administratii publice locale prin structuri specializate din cadrul/subordinea autoritatilor administratiei publice locale si autoritati executive din UAT organizate la nivel de comuna/oras/municipiu (oras sau municipiu pana in 20.000 locuitori);

- unitatile sanitare, unitatile de invatamant si alte institutii publice care dezvolta, la nivel comunitar, servicii sociale integrate;

- organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii;

- culte recunoscute de lege;

- GAL MELEAGURILE CRICOVULUI, pentru operatiunile de interes public ce vizeaza infrastructura sociala, pentru care niciun alt solicitant nu-si manifesta interesul si se aplica masuri de evitare a conflictului de interese;

Beneficiari indirecti:

- Minoritati locale (inclusiv minoritate roma) de pe teritoriul GAL;

- Alte grupuri vulnerabile (batrani, persoane fara adapost, persoane cu dizabilitati etc) de pe teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI;

- Restul comunitatii rurale din zona GAL MELEAGURILE CRICOVULUI (care beneficiaza, de asemenea, in urma integrarii in societate a grupurilor defavorizate);

5. Tip de sprijin

- Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv.

- Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) si art.63 ale Reg.(UE) 1305/2013.

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile

Actiuni si cheltuieli eligibile

à Investitii in crearea, imbunatatirea si extinderea infrastructurii la scara mica de tip social in vederea integrarii grupurilor sociale defavorizate (inclusiv minoritati locale, in special minoritate roma), ca de exemplu:

- centre pentru prepararea si distribuirea hranei pentru persoane in risc de saracie (inclusiv pentru persoanele in risc de saracie care apartin minoritatilor locale/minoritatii rome);

- centre de zi pentru persoane varstnice (inclusiv pentru pentru persoane varstnice care apartin minoritatilor locale/minoritatii rome);

- centre de zi pentru copii (inclusiv pentru copii din familiile care apartin minoritatilor locale/minoritatii rome);

- centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati (inclusiv pentru persoanele adulte cu dizabilitati care apartin minoritatilor locale/minoritatii rome);

- centre de zi pentru persoanele fara adapost (inclusiv pentru persoanele fara adapost care apartin minoritatilor locale/minoritatii rome);

- alte centre sociale conform legislatiei in vigoare care sunt relevante pentru teritoriu si care asigura indeplinirea obiectivelor masurii;

Important! Sunt eligibile inclusiv investitiile in domeniul energiei din surse regenerabile si al economisirii energiei aferente infrastructurii sociale. Nu sunt eligibile investitiile in infrastructura de tip rezidential.

à Investitii in crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de baza de tip social in vederea integrarii grupurilor sociale defavorizate (inclusiv minoritati locale/minoritate roma):

-  investitii in crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor mobile de acordare a hranei (masa pe roti);

- investitii in crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice, persoanele cu dizabilitati, persoanele aflate in situatie de dependenta (inclusiv pentru minoritati locale/minoritate roma);;

- achizitie mijloace de trasport specializate destinate activitatilor sociale (de exemplu, acestea se pot utiliza pentru a oferi servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice, pentru persoanele cu dizabilitati etc);

- alte investitii realizate cu scopul crearii, imbunatatirii sau extinderii serviciilor sociale (conform legislatiei in vigoare), care sunt relevante pentru teritoriu si care asigura indeplinirea obiectivelor masurii.

 • Toate investitiile prezentate anterior (investitii de tip „hard”) sunt eligibile in cadrul prezentei masuri daca sunt insotite de alte masuri de tip „soft” care sa contribuie la integrarea grupului vulnerabil pentru care se realizeaza investitia de tip „hard”. In acest fel, asocierea de masura „hard” (prezenta masura) cu alte masuri (de tip „soft”) va contribui la integrarea sociala a grupurilor vulnerabile (vizate de prezenta masura) si, totodata, va asigura diminuarea disparitatilor dintre comunitatea sociala defavorizata (inclusiv minoritatea roma) si restul comunitatii din zona GAL. Grupul vulnerabil pentru care se face investitia de tip „hard” va beneficia de investitia de tip „soft” fie prin accesarea Axei 5 POCU de catre beneficiarul direct al prezentei masuri (prin depunerea unui proiect distinct, cu respectarea conditiilor specifice POCU), fie prin sustinerea de catre acesta a investitiei de tip „soft” din surse proprii/alte surse de finantare. Prin urmare, se impune ca ulterior finantarii proiectelor de infrastructura sociala, beneficiarul sa asigure sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte surse de finantare, recomandabil prin accesarea Obiectivului specific 5.2 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020. Avand in vedere acest aspect, GAL MELEAGURILE CRICOVULUI va lansa cu prioritate apelurile de selectie pentru proiectele de infrastructura sociala, astfel incat AM PNDR sa furnizeze AM POCU lista proiectelor selectate.
 • Important! Actiunile ce fac obiectul prezentei masuri sunt eligibile daca se realizeaza in spatiul rural definit in mod specific, in acord cu abordarea Leader, ca fiind format din UAT-uri comune si UAT-uri orase mici cu o populatie de maxim 20.000 locuitori (definitie conform PNDR 2014-2020, Sectiunea 8 Descrierea masurilor selectate).
 • Pentru toate categoriile de investitii finantate in cadrul prezentei masuri, sunt eligibile costurile generale, conform art 45, alin 2 litera c) a R. (UE) nr. 1305/2013 precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate. Aceste cheltuieli sunt eligibile daca vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad si constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie. De asemenea, conform art 45 (2) (d) sunt eligibile, urmatoarele investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Actiuni si cheltuieli neeligibile

 • Sunt neeligibile toate categoriile de cheltuieli mentionate in PNDR 2014-2020, in sectiunea „Cheltuieli neeligibile generale aplicabile mai multor/ tuturor masurilor in functie de tipul de sprijin acordat”.

7. Conditii de eligibilitate

- Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili iar actiunile pentru care se solicita finantare se incadreaza in categoria actiunilor eligibile. Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementarii proiectului trebuie sa fie efectuate pe teritoriul GAL.

- Proiectul de infrastructura sociala trebuie sa asigure functionarea prin operationalizarea infrastructurii de catre o entitate acreditata ca furnizor de servicii sociale.

- Ulterior finantarii proiectului de infrastructura sociala (ce face obiectul prezentei masuri), beneficiarul va asigura sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte surse de finantare, recomandabil prin accesarea Obiectivului specific 5.2 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020.

- Proiectul include fie operatiuni negeneratoare de venit, fie operatiuni generatoare de venit cu utilitate publica. In cadrul prezentei masuri, sunt excluse de la finantare operatiunile generatoare de profit!

- Investitiile ce fac obiectul prezentei masuri sunt eligibile pentru sprijin daca operatiunile relevante sunt implementate in conformitate cu planurile de dezvoltare a municipalitatilor si a satelor in zonele rurale si a serviciilor de baza oferite de acestea, acolo unde exista asemenea planuri, si sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare locala relevanta.

- In conformitate cu art. 45, alin (1) din R (UE) nr. 1305/2013, pentru a fi eligibile pentru sprijinul FEADR, operatiunile de investitii sunt precedate de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, in conformitate cu dreptul specific respectivului tip de investitii, acolo unde investitiile pot avea efecte negative asupra mediului.

- Un solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe proiecte de servicii si investitii in cadrul submasurii 19.2, sub conditia sa faca dovada existentei cofinantarii private, daca este cazul, cumulata pentru toate proiectele, cu respectarea conditiilor de eligibilitate ale programului, respectand regulile ajutoarelor de minimis (daca este cazul) si daca nu creeaza artificial conditiile necesare pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

- Fata de informatiile prezentate anterior, beneficiarul trebuie sa respecte legislatia europeana si nationala aplicabila in vigoare si, de asemenea, documentele specifice de implementare.

8. Criterii de selectie

Criteriile de selectie stabilite sunt in conformitate cu specificul local din teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI si fac posibila prioritizarea proiectelor in functie de contributia fiecarei actiuni la atingerea obiectivelor si indicatorilor din SDL. In urma aplicarii criteriilor de selectie, sprijinul va fi canalizat catre acele proiecte care corespund cu necesitatile identificate, cu analiza SWOT si cu obiectivele stabilite in SDL. Pentru aceasta masura au fost stabilite urmatoarele criterii de selectie:

 • Numarul de locuri de munca create prin proiect;
 • Numarul populatiei nete care care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite;
 • Proiecte care includ actiuni in domeniul protectiei mediului si a climei (de exemplu: proiectul include utilizarea energiei din surse regenerabile etc);
 •  Experienta solicitantului in implementarea de operatiuni similare;

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului

 • Valoarea ajutorului nerambursabil: minim 5.000 Euro/proiect si maxim 80.000 Euro/proiect; Rata sprijinului nerambursabil: maxim 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (intrucat prin aceasta masura se finanteaza fie operatiuni negeneratoare de venit, fie operatiuni generatoare de venit cu utilitate publica);
 • Valoarea si rata sprijinului nerambursabil mentionate anterior au fost stabilite in conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL si, totodata, prin raportare la specificul local din zona GAL MELEAGURILE CRICOVULUI. Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului si intensitatii sprijinului nerambursabil sunt urmatoarele:
 • interesul manifestat in teritoriu pentru aceasta masura, in urma discutiilor/dezbaterilor purtate cu potentialii beneficiari de finantare;
 • informatiile obtinute cu privire la necesitatile de finantare din teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI, in urma aplicarii de chestionare;
 • dezbaterea de catre partenerii GAL MELEAGURILE CRICOVULUI a  necesitatilor de finantare din teritoriu, prin sustinerea unor intalniri (grupuri de lucru).

10. Indicatori de monitorizare

- Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 20

- Locuri de munca create: 0*

- Cheltuiala publica totala: minim 80.000 euro

* Prin natura masurii M5/6B nu se pot crea locuri de munca, acestea fiind create ulterior prin asigurarea sustenabilitatii proiectului, fie prin accesarea POCU, OS 5.2., fie din surse proprii/alte surse de finantare.

 

Noutati

» Informare privind activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului la 30 mai 2023

» Raport privind redistribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI) pentru GAL-urile calificate

» Raport final privind valoarea totală a SDL pentru toate GAL-urile autorizate

» Situație privind suprafața, populația și gradul de contractare și plată a tuturor GAL-urilor autorizate, necesară în etapa de distribuire a fondurilor aferente perioadei de tranziție, conform OMADR nr. 93 din 14.04.2022 actualizata ca urmare a procesului de mediere


GHIDUL GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ


INFORMARE
Avand in vedere starea de urgenta decretata Ia nivel national, Nota AM PNDR221983/16.03.2020 precum si Ordinul 78/19.03.2020 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului suspenda temporar activitatile de animare si lansare a apelurilor de selectie planificata pentru perioada urmatoare!
Cererile de plata pot fi depuse in continuare pentru verificare Ia GAL! Pentru o conduita sociala responsabila, va rugam sa respectati instructiunile emisede Ministerul Sanatatii si institutiile abilitate pentru combaterea raspandiri coronavirus!
Pentru informatii suplimentare, va stam Ia dispozitie Ia telefon 0758 249 698 sau email : contact@galmeleagurilecricovului.ro !
Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului
Reprezentant legal- Rodica Chezan


«vezi comunicatul integral aici»
ORDIN NR 78 DIN 19.03.2020 privind adoptarea măsurilor necesare pentru desfășurarea activitaților specifice implementării tehnice și financiare a măsurilor aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ca urmare a apariției pandemiei COVID-19
» Prahova: INFORMARE cu privire la activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului
Prahova: INFORMARE cu privire la activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului » Test stire 1
20.03.2017

» Test stire 2
19.03.2017