Denumirea masurii: Sprjin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole

CODUL Masurii: M3/6A, Tipul masurii: SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL

 • Scurta justificare si corelare cu analiza SWOT: Asa cum s-a prezentat in cadrul analizei SWOT, la nivelul teritoriului GAL MELEAGURILE CRICOVULUI exista o slaba diversitate a activitatilor economice in afara sectorului agricol (functiile economice depinzand, aproape in intregime, de existenta activitatilor agricole). Prezenta masura isi propune sa diversifice activitatile economice derulate la nivelul teritoriului GAL prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol, in vederea obtinerii unei dezvoltari economice durabile.
 • Obiectiv(e) de dezvoltare rurala: Masura contribuie la obiectivul Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, lit.(c).
 • Obiectiv(e) specific(e) al(e) masurii:

- diversificarea economiei din zona GAL MELEAGURILE CRICOVULUI prin cresterea numarului de microintreprindei si intreprinderi mici din sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de munca in zona GAL;

- incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugaresti traditionale la nivelul teritoriului GAL MELEAGURILE CRICOVULUI;

 • Masura contribuie la prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
 • Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor.
 • Masura contribuie la domeniul de interventie 6A) Facilitarea diversificarii, a  infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca;
 • Masura contribuie la obiectivul transversale al Reg. (UE) 1305/2013: inovare.

- Inovare: Masura este una inovativa intrucat incurajeaza dezvoltarea activitatilor mestesugaresti traditionale la nivelul teritoriului GAL MELEAGURILE CRICOVULUI. Totodata, specificul inovativ al masurii este demonstrat de caracterul teritorial/local al interventiei, spatiul eligibil fiind format, in cazul acestei masuri, atat din UAT-uri comune cat si din UAT-uri orase mici cu o populatie de maxim 20.000 locuitori.

 • Complementaritatea cu alte masuri din SDL: M1/2A, M2/6A
 • Sinergia cu alte masuri din SDL: M2/6A, M4/6B, M5/6B, M6/6B

2. Valoarea adaugata a masurii

Masura este relevanta pentru teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI intrucat faciliteaza diversificarea prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri de munca si reducerii saraciei din zona GAL MELEAGURILE CRICOVULUI. Masura aduce o valoarea adaugata teritoriului GAL MELEAGURILE CRICOVULUI intrucat stimuleaza dezvoltarea mediului de afaceri din zona GAL, contribuind la:

- crearea de noi activitati non-agricole la nivelul GAL;

- crearea de locuri de munca;

- dezvoltarea economica a zonei GAL;

3. Trimiteri la alte acte legislative

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul (UE) nr. 808/2014, Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, OUG nr. 49/2015, OUG 44/2008, Legea 346/2004, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (inclusiv art. 67), HG nr. 226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)

Beneficiari directi

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data (autorizati cu statut minim de PFA);
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups).

Mentiune: Pentru actuala masura, spatiul rural este definit in mod specific in acord cu abordarea Leader ca fiind format din UAT-uri comune si UAT-uri orase mici cu o populatie de maxim 20.000 locuitori (definitie conform PNDR 2014-2020, Sectiunea 8 Descrierea masurilor selectate).

Beneficiari indirecti:

 • Persoanele din categoria populatiei active de pe teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI aflate in cautarea unui loc de munca;
 • Consumatorii de produse si servicii neagricole de pe teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI;

5. Tip de sprijin

Suma forfetara, cu respectarea plafonului din PNDR 2014-2020 aferent submasurii 6.2. Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zonele rurale;

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile

Actiuni si cheltuieli eligibile

 • Sprijinul se acorda pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse in Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru si capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de Afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.
 • Domeniile de diversificare acoperite in cadrul masurii sunt:

• Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice, productie de combustibil din biomasa - ex.: fabricare de peleti) in vederea comercializarii, producerea si proiectul include utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.;

• Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.);

• Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica);

• Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei etc.).

Activitati si cheltuieli neeligibile

 • Sunt neeligibile toate categoriile de cheltuieli mentionate in PNDR 2014-2020, in sectiunea „Cheltuieli neeligibile generale aplicabile mai multor/tuturor masurilor in functie de tipul de sprijin acordat”, ca de exemplu:      

- cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;

- cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia:

o costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare;

o cheltuielilor necesare implementarii proiectelor care presupun si infiintare/reconversie plantatii pomicole;

- cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;

- cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;

- cheltuieli in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013:

a. dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;

b. achizitionarea de terenuri construite si neconstruite;

c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

- in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare.

7. Conditii de eligibilitate

- Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili iar actiunile pentru care se solicita finantare se incadreaza in categoria actiunilor eligibile. Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementarii proiectului trebuie sa fie efectuate pe teritoriul GAL.

- Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, respectiv nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

- Un solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe proiecte de servicii si investitii in cadrul submasurii 19.2, sub conditia sa faca dovada existentei cofinantarii private, daca este cazul, cumulata pentru toate proiectele, cu respectarea conditiilor de eligibilitate ale programului, respectand regulile ajutoarelor de minimis (daca este cazul) si daca nu creeaza artificial conditiile necesare pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

- Fata de informatiile prezentate anterior, beneficiarul trebuie sa respecte legislatia europeana si nationala aplicabila in vigoare si, de asemenea, documentele specifice de implementare.

 

 

8. Criterii de selectie

Criteriile de selectie stabilite sunt in conformitate cu specificul local din teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI si fac posibila prioritizarea proiectelor in functie de contributia fiecarei actiuni la atingerea obiectivelor si indicatorilor din SDL. In urma aplicarii criteriilor de selectie, sprijinul va fi canalizat catre acele proiecte care corespund cu necesitatile identificate, cu analiza SWOT si cu obiectivele stabilite in SDL. Pentru aceasta masura au fost stabilite urmatoarele criterii de selectie:

 • Prin proiect se creeaza noi locuri de munca.
 • Solicitantul proiectului face parte din categoria tinerilor (persoane pana in 40 de ani, la data depunerii proiectului).
 • Prin proiect se obtine produs/serviciu neagricol local, specific care reflecta identitatea teritoriului GAL MELEAGURILE CRICOVULUI.
 • Solicitantul proiectului nu a obtinut anterior sprijin financiar pentru investitii similare.

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului

 • Sprijinul public nerambursabil este de 50.000 de euro/proiect si va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, respectiv nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
 • Sprijinul se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel:

 70% din cuantumul sprijinului dupa semnarea Contractului de Finantare;

 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia respectarii Planului de Afaceri, fara a depasi:

- cinci ani de la incheierea Contractului de Finantare, pentru contractele de finantare incheiate in anul 2018

- patru ani de la incheierea Contractului de Finantare, pentru contractele de finantare incheiate in anul 2019

- trei ani de la incheierea Contractului de Finantare, pentru contractele de finantare incheiate in anul 2020

 • Valoarile si ratele sprijinului nerambursabil mentionate anterior au fost stabilite in conformitate cu obiectivele si prioritatile din SDL si, totodata, prin raportare la specificul local din zona GAL MELEAGURILE CRICOVULUI. Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului si intensitatii sprijinului nerambursabil sunt urmatoarele:
 • interesul manifestat in teritoriu pentru aceasta masura, in urma discutiilor/dezbaterilor purtate cu potentialii beneficiari de finantare;
 • informatiile obtinute cu privire la necesitatile de finantare din teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI, in urma aplicarii de chestionare;
 • dezbaterea de catre partenerii GAL MELEAGURILE CRICOVULUI a  necesitatilor de finantare din teritoriu, prin sustinerea unor intalniri (grupuri de lucru).

10. Indicatori de monitorizare

- Locuri de munca create: minim 2*

- Cheltuiala publica totala: minim 200.000 euro

 

* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, mentinute pe o perioada de minim 1 an.

 

Noutati

» Informare privind activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului la 30 mai 2023

» Raport privind redistribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI) pentru GAL-urile calificate

» Raport final privind valoarea totală a SDL pentru toate GAL-urile autorizate

» Situație privind suprafața, populația și gradul de contractare și plată a tuturor GAL-urilor autorizate, necesară în etapa de distribuire a fondurilor aferente perioadei de tranziție, conform OMADR nr. 93 din 14.04.2022 actualizata ca urmare a procesului de mediere


GHIDUL GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ


INFORMARE
Avand in vedere starea de urgenta decretata Ia nivel national, Nota AM PNDR221983/16.03.2020 precum si Ordinul 78/19.03.2020 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului suspenda temporar activitatile de animare si lansare a apelurilor de selectie planificata pentru perioada urmatoare!
Cererile de plata pot fi depuse in continuare pentru verificare Ia GAL! Pentru o conduita sociala responsabila, va rugam sa respectati instructiunile emisede Ministerul Sanatatii si institutiile abilitate pentru combaterea raspandiri coronavirus!
Pentru informatii suplimentare, va stam Ia dispozitie Ia telefon 0758 249 698 sau email : contact@galmeleagurilecricovului.ro !
Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului
Reprezentant legal- Rodica Chezan


«vezi comunicatul integral aici»
ORDIN NR 78 DIN 19.03.2020 privind adoptarea măsurilor necesare pentru desfășurarea activitaților specifice implementării tehnice și financiare a măsurilor aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ca urmare a apariției pandemiei COVID-19
» Prahova: INFORMARE cu privire la activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului
Prahova: INFORMARE cu privire la activitatea Grupului de Actiune Locala Meleagurile Cricovului » Test stire 1
20.03.2017

» Test stire 2
19.03.2017